BEAMER POAP

Bridge

📢 Hình thức: FCFS 1k người tham gia đầu tiên sẽ nhận được NFT từ dự án

↪️ Thời gian phân phối: Tháng 11/2022

Guide:

➡️ Link: https://app.beamerbridge.com/#/?activeTabLabel=Activity

➡️ Chuẩn bị USDC ở hệ Optimism

➡️ Send USDC sang hệ Boba

➡️ Send ETH từ OP sang Boba bằng cầu Across https://across.to/?ref=0xCc2005844AeABbd4d663f7C45C9bd1369eb062b3

➡️ Đẩy vol đi cầu trên 1k$, và trên 7-10 lần

ℹ️ Feedback lại với dự án: https://discord.gg/BhRFamqA5F

✅ Link twitter dự án: https://twitter.com/BeamerBridge/status/1584568247625474048