Decrypt Courses

Creat by https://t.me/ffcrypto_allinone

Tham gia 4 khóa học được tạo bởi Decrypt để claim NFT miễn phí

  • Ấn Create an account sau đó Confirm email

  • Chọn tiếp và Start Course

  • Ấn tiếp Start Courses

  • Chọn vào cái đầu tiên 1. NFTs: An Introduction

  • Kéo cho đến gần cuối chọn Next Article

  • Làm tương tự như vậy đến khi xong hiện dòng Pass the Quiz!, click vào để trả lời Quiz

  • Ấn Start Quiz

Đáp án Quiz:

1. B

2. D

3. C

4. C

5. B

6. D

7. D

8. C

9. B

10. A

Quiz 2 : getting-started-with-tron 👉 https://decrypt.co/courses/111997/getting-started-with-tron

Đáp án:

1. B

2. C

3. C

4. D

5. B

6. C

7. C

8. B

9. A

10. D

Quiz 3 : getting-started-with-ethereum 👉 https://decrypt.co/courses/102208/getting-started-with-ethereum

Đáp án:

1. D

2. A

3. B

4. C

5. C

6. B

7. D

8. D

9. C

10. D

Quiz 4 : getting-started-with-bitcoin 👉 https://decrypt.co/courses/102207/getting-started-with-bitcoin

Đáp án:

1. C

2. D

3. D

4. B

5. C

6. B

7. B

8. D

9. C

10. D