Đáp án Quiz Crew3 Meson và tham gia vào DoraHack

  1. Link crew3: https://mesonfi.crew3.xyz/invite/X6PmVtmG4JMJxYrQkz6Oq

Meson QUIZ

Which of the following Defi hackathons did Meson win in 2022?

C. Tron Grand Hackthon S2

Link Quiz: https://die4tk8081e.typeform.com/Mesonquiz

Đáp án Quiz:

1. A B C D

2. A

3. D

4. C

5. B

6. A

7. A

8. A

9. B C

10. C D

  1. Tham gia vào Dorahack donate cho Meson

  • Connect với ví Petra => Nhập số lượng vote, mỗi vote tương ưng với 0.1 APT

  • Nhấn submit, sau đó Appcept lệnh là được