Hướng dẫn cài đặt Node Massa

Bản tiếng Việt

Yêu cầu về cấu hình:

4 CPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, Ubuntu 20.04

Hướng dẫn mua VPS trên contabo:

Các bước cài đặt:

Bước 1: Chuẩn bị

 • Chạy update

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

 • Cài đặt các gói bắt buộc

sudo apt install wget jq git build-essential pkg-config libssl-dev -y

 • Tải xuống và giải nén tệp: copy hết

massa_version=`wget -qO- https://api.github.com/repos/massalabs/massa/releases/latest | jq -r ".tag_name"`; \

wget -qO $HOME/massa.tar.gz "https://github.com/massalabs/massa/releases/download/${massa_version}/massa_${massa_version}_release_linux.tar.gz"; \

tar -xvf $HOME/massa.tar.gz; \

rm -rf $HOME/massa.tar.gz

 • Thực thi lệnh:

chmod +x $HOME/massa/massa-node/massa-node \

$HOME/massa/massa-client/massa-client

Bước 2: Khởi chạy node

 • Tạo mật khẩu cho node

. <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/SecorD0/utils/main/miscellaneous/insert_variable.sh) -n massa_password

Mục Enter the value: nhập pass 

 • Kiểm tra lại mật khẩu xem đúng chưa

echo "$massa_password"

Nếu mật khẩu không chính xác thì thêm bằng cách thủ công như sau:

sed -i "/ massa_password=/d" $HOME/.bash_profile

echo 'export massa_password="ВВЕСТИ_ПАРОЛЬ"' >> $HOME/.bash_profile

. $HOME/.bash_profile

 • Get file

. <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/SecorD0/Massa/main/insert_variables.sh)

 • Thay đổi các nút khởi động trong cấu hình

. <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/SecorD0/Massa/main/multi_tool.sh) \ -rb

 •  Tạo tệp dịch vụ: Copy hết gõ trong 1 dòng 

sudo tee <<EOF >/dev/null /etc/systemd/system/massad.service

[Unit]

Description=Massa Node

After=network-online.target

[Service]

User=$USER

WorkingDirectory=$HOME/massa/massa-node

ExecStart=$HOME/massa/massa-node/massa-node -p "$massa_password"

Restart=on-failure

RestartSec=3

LimitNOFILE=65535

[Install]

WantedBy=multi-user.target

EOF

 • Chạy tệp dịch vụ: 

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable massad

sudo systemctl restart massad

 • Check log: 

massa_log

Đợi khi nào log ra Successful bootstrap là ok

Bước 3: Tạo ví/add ví cũ

 • Khởi chạy client

massa_client

 • Tạo ví mới nếu chưa có (nhớ copy lại secret key và lưu lại)

wallet_generate_secret_key

 • Add lại key ví từ Round cũ nếu đã có

wallet_add_secret_keys <your private key>

 • Kiểm tra địa chỉ ví đã add

wallet_info

 • Thoát tạo ví

exit

Bước 4: Thao tác với discord dự án

 • Tham gia máy chủ discord, vượt xác mình

https://discord.gg/massa

 • Truy cập kênh # ⌠💸⌡testnet-faucet

Post Address ví đã lấy ở phần wallet_info đầu Axx

 • Kiểm tra xem có số dư chưa 

massa_wallet_info

B5: Staking để mua Rolls

 • Mua ROLLs cho toàn bộ số dư

massa_buy_rolls -mb

 • Cần đợi 1-2 phút và kiểm tra xem ROLL mua đã xuất hiện chưa bằng cách check lệnh sau

massa_wallet_info

 • Tiếp theo, bạn cần kích hoạt tính năng đặt cược cho ví bằng lệnh

massa_cli_client -a node_add_staking_secret_keys

Sau khi đăng ký khóa để đặt cược, bạn cần đợi khoảng 1 giờ 40 phút cho đến khi ROLL hoạt động và sau một thời gian, các mã thông báo để đặt cược sẽ bắt đầu được tích lũy.

 • Thông tin về node có thể được xem bằng lệnh

massa_node_info

 1. Tạo bản sao lưu

 • Sao lưu mật khẩu:

echo "$massa_password"

 • Sao lưu ví:

echo $HOME/massa/massa-node/config/node_privkey.key

echo $HOME/massa/massa-client/wallet.dat

 1. Mở cổng:

 • Chạy tệp lệnh mở cổng:

. <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/SecorD0/Massa/main/multi_tool.sh) \

-op

 • Kiểm tra xem port đã mở chưa:

ss -tulpn | grep :3124

 1. Đăng kí node

 • Truy cập lại discord dự án và chuyển tới mục #⌠✅⌡testnet-rewards-registration

Viết bất kỳ tin nhắn và đợi bot gửi vào  tin nhắn riêng tư (chỉ tương tác với bot)

 • Gửi IP node vào bot 

 • Chạy lệnh trên máy chủ và nhập ID Discord do bot cấp

massa_cli_client -a node_testnet_rewards_program_ownership_proof

 • Copy ID ở bot discord (với ai chạy round cũ thì tìm lại ID discord và post vào node)

 • Nhập ID vào node:

 • Copy lại dòng node trả về vào discord: copy bằng cách bôi đen toàn bộ sau đó gõ enter là được

 • Đảm bảo rằng mọi thứ được thực hiện chính xác (phải có cả 3 giá trị) bằng cách gửi vào bot discord:  info

Check tình trạng NODE:

 1. Ở website: https://paranormal-brothers.com/massa/

 2. Sử dụng bot telegram: https://t.me/MassaHelperBot

Các câu lệnh bổ sung:

 • Sao lưu lại tệp tin: 

echo $HOME/massa/massa-node/config/node_privkey.key echo $HOME/massa/massa-client/wallet.dat

 • Stop node

sudo systemctl stop massad

 • Xóa node

rm -rf $HOME/massa

Fix lỗi nếu điểm không lên:

 • Truy cập lại thư mục massa:

chmod +x $HOME/massa/massa-node/massa-node \

$HOME/massa/massa-client/massa-client

 • Kiểm tra thông tin ví: 

massa_wallet_info

 • Nếu thấy số dư > 100 chứng tỏ đã bị mất staking Rolls, tiến hành buy lại Rolls và stake

 • Buy Roll cho toàn bộ số dư:

massa_buy_rolls -mb

 • Kích hoạt lại tính năng đặt cược:

massa_cli_client -a node_add_staking_secret_keys

 • Đợi 1 thời gian (tầm 1-2h) để Rolls được active, check lại trên website nếu Active rolls là 1 thì là được.

Hướng dẫn edit bootstrap nếu vẫn lỗi khi check log:

 • Truy cập thư mục massa trên MobaTerm X

 • Truy cập vào đường dẫn sau: /root/massa/massa-node/base_config/

 • Click đúp vào file config.toml

 • Chọn edit bằng notepad, chọn tới mục [bootstrap] thay thế list IP như bên dưới

 • List IP

["195.3.220.196:31245", "P13riCHjd5ULT7QjMTuRysGHJ4dP8ALExxUfbcbUnt1aMmqVLgr"], ["142.132.191.243:31245", "P12sRwythuz43mQpRhkYjwrFtrBwZF7HQdCDo1ZiaMBftop32kfc"], ["161.97.71.30:31245", "P1dsjFJW7DAJ3w3zMSFkJVRPQwojqnEHKpfP3w4i3N4JQ54E89R"], ["135.181.250.24:31245", "P14HHzXa7HcynzfNXyw9yKF9GkC34oPYiiAY8chFjExGiSPoMnh"], ["45.142.214.172:31245", "P12iqpR4pKgndD74v9cKA8UZHY7XfG3PmpKmtUbjes1PPoaT1kKP"], ["46.21.151.194:31245", "P12ADcPabnq648Gea3hCxvtL58vVGVTLZXghDH3Vtp5qvDikpdjN"], ["38.242.209.43:31245", "P1ofHkr8e8c5cn3m3QrzzbZqKrYZarSe3MPVNn9st2GYobHAUS2"], ["62.171.190.168:31245", "P12bcirGCo26hGz9SdDsofymmJK8cg7YhkuM1QXQ2Fhdh34aJuFP"], ["173.249.31.88:31245", "P1JQiPyXGBxt9bK8ehPwJs4yJAPz7MsDHhB4yzfrs8ekrZJofut"], ["2.59.156.54:31245", "P12DMAJhLsU1cXFydLToDm9sADos1rpavDRaNQz3EP3NAPTq4n1w"], ["195.3.220.193:31245", "P1VGxvyCSwdVMXik6RqLCCY71AgoK9J9Kx5vn6CzUBqJFy8Rnjf"], ["185.130.251.31:31245", "P12qhaptHUYbdSQYEzSct56JgQCbSK3L98twD3k1aokeZ2oRUwXP"], ["154.26.139.174:31245", "P12j8UTE8Wb6jamaVRNrH6u1g8zcvs7z3fQELp1cWzQrvMHSXK1z"], ["38.242.244.189:31245", "P1ig6s71nfN2wk3HCvkMoMba8KW1dhgqnbsTKQMB3xVXJQBz83g"], ["162.55.175.11:31245", "P12Kb1D2chMyCRRBTaju65v93shCYWtpPFR152xRrh9yJWfGnGkc"], ["159.69.83.97:31245", "P1qxv7Z5gzfsSUAcVCmwtvEsyuKkGvfGvZJoFPvkteCKwae46Hs"], ["185.154.14.157:31245", "P1o1gCZ8yfRdZj1BPam4nyPsgHBojQvh9jRqgp4AEXvgEPYN55Y"], ["213.226.100.145:31245", "P1zYocAd4HMUsUw8kzhfA9LiGFPfEgAS9kcPmDCYARkL3RimaGP"], ["92.205.129.175:31245", "P12jLjd5m4nWCfhgSGQNr1hUoBWERRLsS4biBTsZHZ4AHvupzYtc"], ["77.232.42.168:31245", "P12f4xJ79rU7v5wEPQhFJgeCoRr54HbBYuEPiuHSEgWHqEKi9Hcm"], ["82.66.131.154:31245", "P1hkaumJVWECdPcoTAJ3MHV8edN52VM8FyAHBEWKzWLyNoXXcj1"], ["45.8.144.44:31245", "P1JLNH7QutfUFyrp7rHVoCHcFnzHwpTFo7P5VCGE848DmmotZyc"], ["194.233.80.201:31245", "P1xhx3inyU2dusDk3iWWYwmwoaShx7ppegL5pZXWqxnhb3yYb7b"], ["45.67.34.186:31245", "P1YfyWG7CuoUaeHzt5pssZmL9Su9qCo1PJzcZspQiSAMARTyVT8"], ["161.97.64.38:31245", "P1eiYjdu6wa42wZqv8jY3pH3s7PLgKktXcYZ7DQgukTQ9W863dQ"], ["149.202.86.103:31245", "P12UbyLJDS7zimGWf3LTHe8hYY67RdLke1iDRZqJbQQLHQSKPW8j"], ["149.202.89.125:31245", "P12vxrYTQzS5TRzxLfFNYxn6PyEsphKWkdqx2mVfEuvJ9sPF43uq"], ["158.69.120.215:31245", "P12rPDBmpnpnbECeAKDjbmeR19dYjAUwyLzsa8wmYJnkXLCNF28E"], ["158.69.23.120:31245", "P1XxexKa3XNzvmakNmPawqFrE9Z2NFhfq1AhvV1Qx4zXq5p1Bp9"], ["198.27.74.5:31245", "P1qxuqNnx9kyAMYxUfsYiv2gQd5viiBX126SzzexEdbbWd2vQKu"], ["198.27.74.52:31245", "P1hdgsVsd4zkNp8cF1rdqqG6JPRQasAmx12QgJaJHBHFU1fRHEH"], ["54.36.174.177:31245", "P1gEdBVEbRFbBxBtrjcTDDK9JPbJFDay27uiJRE3vmbFAFDKNh7"], ["51.75.60.228:31245", "P13Ykon8Zo73PTKMruLViMMtE2rEG646JQ4sCcee2DnopmVM3P5"], ["95.216.68.96:31245", "P12p9nYLUkyqts4e1vj1MRLqfWM2X3KJZoXJQRPLUj7so5bALySG"]

 • Sau đó lưu lại file

  sudo systemctl stop massad

  sudo systemctl restart massad

 • Check lại log: massa_log

 • Tiến hành buy lại Roll như bước fix điểm không lên.