Hướng dẫn testnet dự án Taiko

Creat by SnowFlower9x

Giới thiệu:

Taiko là dự án sử dụng công nghệ ZK-Rollup giúp mở rộng quy mô Ethereum bằng cách hỗ trợ các opcode EVM của layer 2.

Mã token của Taiko là $TKO, người dùng sớm và người hỗ trợ dự án đủ điều kiện có thể nhận airdrop trong tương lai. Hiện tại phần thưởng là nhận huy hiệu POAP từ dự án.

Để nhận được huy hiệu POAP thì phải đáp ứng 2 trong 3 điều kiện dưới trước 31/01/2023

 • Use the bridge

 • Interact with contract (e.g., interact with dapp, deploy a contract)

 • Transfer between accounts

Bước 1: Add mạng và faucet token

 1. Add mạng thủ công lên Metamask

 • Mở Metamask, chọn vào Network => Add network

 • Chọn Add a network manually

 1. Thêm lần lượt 2 mạng Taiko Layer 1 và Layer 2 theo thông số bên dưới:

1/ Taiko RPC Layer 1

Network name: Ethereum A1

New RPC URL : https://l1rpc.a1.taiko.xyz

Chain ID: 31338

Currency symbol: ETH

Block explorer URL: https://l1explorer.a1.taiko.xyz/

2/ Taiko RPC Layer 2

Network name: Taiko A1

New RPC URL: https://l2rpc.a1.taiko.xyz

Chain ID: 167003

Currency symbol : ETH

Block explorer URL: https://l2explorer.a1.taiko.xyz/

 1. Faucet token tại 2 địa chỉ sau:

- https://l1faucet.a1.taiko.xyz

- https://l2faucet.a1.taiko.xyz

 • Click vào Make a tweet

 • Thay thế địa chỉ 0x00....0 bằng địa chỉ ví metamask của mình

Bước 2: Test tính năng bridge

 • Truy cập cầu: https://bridge.a1.taiko.xyz/

 • Chọn mạng nguồn và mạng đích, nhập số lượng => Approve

 • Đối với việc đi cầu từ mạng Ethereum A1 sang Taiko A1 phải tiến hành vào tab Transactions để claim token như hình.

Bước 3: Deploy contracts (dành cho ai sử dụng máy MAC or Linux, VPS)

Lưu ý: Phần này có thể bỏ qua, không cần hoàn thành nhiệm vụ chỉ yêu cầu hoàn thành 2/3 task

Update VPS:

sudo apt-get update && apt-get upgrade

Cài đặt git:

apt install git

Cài đặt Rust:

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Press 1 to install

Đánh tiếp lệnh:

source $HOME/.cargo/env

Install the latest release by using foundryup:

curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash

Mở cửa sổ mới để chạy lệnh:

soucre /root/.bashcr

Running foundry:

foundryup

Create a project with Foundry:

forge init hello_foundry && cd hello_foundry

Deploy contracts, thay thế <YOUR_PRIVATE_KEY> bằng privatekey ví

forge create --legacy --rpc-url https://l2rpc.a1.taiko.xyz --private-key <YOUR_PRIVATE_KEY> src/Counter.sol:Counter

Đợi 1 lúc có transaction hash là ok

Bước 4: Thực hiện lệnh gửi ETH sang accounts khác

Bước 5: Feedback với dự án