Hướng dẫn tham gia vào BabelDAO

From FFCRYPTO COMMUNITY

I. Seed Badge

II. Làm Quiz

III. Giới thiệu bản thân trên discord

 • Truy cập vào discord dự án mục #introduce-yourself

 • Giới thiệu bản thân theo các câu hỏi sau: (ai không giỏi tiếng Anh có thể dùng GG translate)

  1. Bạn muốn được gọi là gì?

  2. Bạn muốn tham gia Bang hội nào? (chọn 1 trong số các bang hội bên dưới)

  Hình ảnh

  3. Niềm đam mê & nghề nghiệp của bạn khiến bạn muốn tham gia Guild này là gì?

  4. Điều gì về Dự án vũ trụ Babel mà bạn quan tâm nhất?

VI: Trả lời Quiz

 1. BOriginal Short Story Quiz

 1. The One Question that Rules All

 1. BabelDAO Roadmap Quiz

Check claim ở đây: https://galxe.com/BabelDAO/campaign/GCnwjUtT7U

 1. Update ngày 02/11/2022 form QUIZ: Manifesto Quiz - BabelDAO

 • Đáp án: C D D B C

Chat ở group #viet-nam để lên level 10 nhận roles Actived

Thực hiện các task ở link Eco by Babel để mint tương ứng với các mốc sau:

Mint được 10 ECO được mint: Sapling Badge

Mint được 20 ECO được mint: Tree Badge

Check mint ở link tổng sau: https://galxe.com/BabelDAO/campaign/GCHj5Ut7qi

✳️ Thêm nhiều kèo hơn ở đây: https://t.me/ffcrypto_allinone