Quai Network Airdrop

Hướng dẫn step by step tham gia airdrop Quai Network

Bước 1: Xác minh discord

  • Truy cập kênh #| get-citizen-role và trả lời câu hỏi

  • Đáp án: A-B-D-B-C-D-A-B-D-C

Bước 2: Connect website dự án

  • Connect với Twitter

Bước 3: Kiếm thêm điểm QUAI

  • Follow twitter các kols bên dưới:

https://twitter.com/QuaiNetwork

https://twitter.com/alanorwick

https://twitter.com/0xmheez

https://twitter.com/0x_COLE

https://twitter.com/clarkcrav

https://twitter.com/Juuuuuddi

https://twitter.com/max_bibeau

https://twitter.com/blucheckpending

Lưu ý: Nên thực hiện với các tweet từ 7 ngày đổ lại.

Các nhiệm vụ khác update sau: