Scroll Pre-Alpha Testnet

Creat by FFCRYPTO COMMUNITY

Scroll là mạng mở rộng Ethereum dựa trên công nghệ zk-rollup, được gọi là ZK-Rollup tương thích với EVM nhất và hiện thông báo phát hành mạng thử nghiệm "Pre-alpha" cho những người thử nghiệm bên ngoài. Vòng tài trợ Series A của Scroll là 30 triệu đô la, dẫn đầu là Polychain Capital.

Sau đây là hướng dẫn tương tác với Scroll

 1. Thêm mạng testnet Scroll

 1. Test các tính năng Faucet, Bridge, Swap, Rollup Explorer,...

2.1 Tính năng Faucet

 • Truy cập: https://prealpha.scroll.io/faucet/

 • Chọn vào Sign In With Twitter And Request (Yêu cầu twitter phải có tối thiểu 1 Tweet, 30 follow và tạo trên 1 tháng)

2.2 Test tính năng Bridge

 • Truy cập mục Bridge, kết nối ví

 • Chọn vào token cần gửi, nhập số lượng sau đó ấn Send

 • Xem lại lệnh đã thực hiện ở đây, hoàn thành thì sang bước 3

2.3 Test tính năng SWAP

 • Chuyển đổi sang tab swap, sau đó đổi mạng ở ví Metamask sang Scroll L2

 • Thực hiện việc hoán đổi token

 • Chuyển sang tab Chung vốn => Add Liquidity

 • Chọn vào cặp cần Add sau đó Supply

2.4 Mở Explorer để xem dữ liệu trên chuỗi, lần lượt nhấp vào Rollup Explorer, L1 Block Explorer và L2 Block Explorer và xem qua.

 1. Điền thông tin feedback