Cover photo

Ukwakha kukaMzilikazi, iNkosi yabeThwakazi

Credit: Dingindlela Dondololwamatshida Dube

INkosi - uMzilikazi kaMatshobana

UNdunankulu - Gwabalanda Mathe

Izigaba zelizwe zazine:

AMhlophe- iNduna uGwabalanda Mathe

AMnyama- iNduna uMajijili Gwebu

AMakhanda- iNduna uDludluluza Dlodlo

IGabha - iNduna uMaqhekeni Sithole

Imizi yesizwe sikaMzilikazi:-

AMhlophe:-

1- UMhlahlandlela (ihlalankosi)

a) Kwesikhulu - Gwabalanda Mathe

b) Emadibeni - Mqengana Ndiweni

c) Ihlathi - Magibidwane Hlabangana

d) Kwesincinyane - Qaqa Ndiweni

2- EMsizini - iNduna uMcetshwa Masuku

3- ESizindeni - iNduna uMnengeza Fuyane

4- EDibinhlangu - iNduna uNungu Thebe

5- EMagoloza - iNduna uDlekezela Thebe

6- EMambanjeni - iNduna uLukhezo Mbambo

7- ELibeni - iNduna uLugobe Mlotshwa

8- ENkanini- iNduna uMagobela Mkhwananzi

9- ENgwegweni- iNduna uMkhanyeli Masuku

10- EMahlokohlokweni - iNduna uMbambelele Hlabangana

11- ELangeni - iNduna uNungu Khumalo

12- EMfakuceba - iNduna uMqengana Kheswa

13- EMathwaleni - iNduna uGwadi Mlotshwa

ELibeni elikhulu:-

14- EMthembuza - iNduna uMsalela Maduna

15- ENkanyezi - iNduna uHubane Ngwenya

AMakhanda:-

1- ENsingweni - iNduna uDludluluza Dlodlo

2- ENdinaneni - iNduna uMfangilele Matshazi

3- ENzwananzi - iNduna uMpiliwa Magutshwa

4- EMhlanjwaneni - iNduna uManyoba Ndiweni

5- ENxazonke - iNduna uNtshamane Khanye

6- ENsindeni - iNduna uTshuwe Gwebu

7- EZinkondweni - iNduna uSikhombo Mguni

8- EMakhwatheni - iNduna uSungulwana Mthimkhulu

9- EMazizini - iNduna uMhlambi Mzizi

10- ENqotsheni - iNduna uMthini Mphoko Ndlovu

IGabha:-

1- EMagogweni - iNduna uMaqhekeni Sithole

2- ENyamayendlovu - iNduna uMkhokhi Masuku

3- EMpandeni - iNduna uSindisa Mpofu

4- EZimnyama - iNduna uMtshamayi Ndiweni

5- ENqameni - iNduna uSomhlolo Mathema

6- EMbuyazwe - iNduna uMhliphi Ndiweni

7- ENduba - iNduna uLotshe Hlabangana

8- OJingeni - iNduna uMletshe Ndiweni

9- KoZwangandaba- iNduna uMbiko Masuku

10- EGuqeni - iNduna u

11- KoBabambeni - iNduna uDakamela Ncube

12- Olulwane - iNduna uFokazana Gumede

13- OSabeni - iNduna uMpukane Ndiweni

14 ENyokeni - iNduna uTategulu Mhlanga

15- ENyandeni - iNduna uMlagela Khumalo

16- EMatshoveni - iNduna uNgubo Sithole

17- EMncwazini - iNduna uMtotobi Mlilo

18- EMnqunyweni - iNduna uMaphungo Mabhena

AMnyama:-

1- EMzinyathini - iNduna uMajijili Gwebu

2- ENyathi - iNduna uNtabeni Gwebu

3- EMatshetsheni - iNduna uSifo Masuku

4- EMabhukudwaneni - iNduna uMayeke Mthethwa

5- KoGodlwayo - iNduna uDambisamahubo Mafu

6- ENtembeni - iNduna uNjojoziyimithi Mlotshwa

7- ENhlambane - iNduna uThambo Ndiweni

8- ENtekeleni - iNduna uMagazi Tshili

9- ENtshamathe - iNduna uNtolwane Xaba

10- EMbelesini - iNduna uMfanembuzi Mzizi

11- ESiphezini - iNduna uNgwadi Sigola

12- ENtunteni - iNduna uMhabahaba Mkhwananzi

13- OYengweni - iNduna uMlotha Khumalo

Akhona amabutho abuthwa sekubusa iNkosi uLobhengula; amanye yila:

1- Amawaba - iNkosi uLobhengula

2- IMbizo - iNduna uMtshane Khumalo

3- Ameva - Mazwi Gumede, Gwayilana Mhlanga

5- INgwangela/ iNgwanga- iNduna uNgogodo Thebe

6- Amazibalonkwe - iNduna uManyewu Ndiweni

7- Amakhuphekhuphe- (kayiveli iNduna)

8- IDliwampondo - iziNduna uMathe, uMadlambuzi Ncube loGelethu

9- Izihwaba

10- INsukamini - iNduna uManondwana Tshabalala

11- UMcijo - iNduna uMluba Thebe

12- IDlodlo - iNduna uMsindazwe Dlodlo

13- Inyanda - iNduna uMazwi Khumalo

14- UDukuda - iNduna uFezela Khumalo

15- UMzinyathi - iNduna iziNduna uSikhotha loNcozana Gwebu

16- UKhami - iNduna uMazwi Gumede. INduna le yayiphethe aMeva acina ephethwe nguGwayilana kaSigabade Mhlanga

17- IZinala - iNduna uFaku Ndiweni

18- ISiziba- iNduna uNhlapho

19- UBulawayo - iNduna uMagwegwe Fuyane

20- INsizwa- (kayiveli iNduna)

#Qaphela Mthwakazi, iziNduna zabe ziselamana, kwesinye isikhathi ngokozalo, kwesinye njalo iNduna yehliswe, ibutho liphiwe enye iNduna: isibonelo- iMpande yayiphethwe nguMbanjana Khumalo, wehliswa yabe-ke isiphatha yindlovu ulamandla, iqhawe uSindisa Mpofu. Zinengi izehlo ezifana lalezi.

Kuqoqe uDingindlela Dondololwamatshida Dube, ijaha elitshetshe, umfo kaSikhumbane owabe eyiMpande.

Okumhlophe kuMthwakazi omuhle ondlelazimhlophe, zimazombezombe njengezobunyonyo!

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
Sinenjongo Culture Connect 💭 logo
Subscribe to Sinenjongo Culture Connect 💭 and never miss a post.
#ndebele#social
  • Loading comments...